Convocat el procés de selecció de director/a de l’Escola Mar Nova per al quadrienni 2016-2020

El Departament d’Ensenyament ha fet pública la resolució ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
L’Escola Mar Nova forma part del llistat de centres públics amb la direcció vacant pel quadrienni 2016-20 i que pública en el seu annex 2 aquesta resolució.
Amb aquesta convocatòria s’engega tot un procés selectiu que ha de finalitzar abans del 23 de maig de 2016. El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 1 al 17 de febrer de 2016, ambdós inclosos.
La selecció entre el personal aspirant a la direcció correspon a una comissió que es constitueix en cada centre. La comissió de selecció estarà integrada per 9 membres: 5 representants de l’Administració, dels quals 1 correspon a l’Ajuntament, 1 membre del consell escolar que no formi part del professorat i 3 professors del centre, elegits, en votació secreta, pel claustre.
Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció, tant pel que fa a les sessions del claustre com a les del Consell Escolar. Aquestes funcions les ha d’exercir el cap d’estudis i, si també hi recau motiu
d’abstenció, la persona del centre que determinin els serveis territorials del Departament d’Ensenyament.
Com a molt tard el 7 de març de 2016, la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament ha d’emetre i fer públiques en els taulers d’anuncis i en l’adreça d’Internet:  http://educacio.gencat.cat/portaldecentre les resolucions que aproven la llista de candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu.
Si no hi ha candidats, la comissió no ha seleccionat cap aspirant perquè cap d’ells ha obtingut la puntuació mínima o en el supòsit que el candidat seleccionat hagi accedit en aquest concurs a la direcció d’un altre centre, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, nomena un funcionari docent, a proposta de la inspecció del centre, director o directora amb caràcter extraordinari i per un període d’un any.
Podeu llegir la resolució integra en el següent PDF:  concurs mèrits direccions 2016
Comparteix i disfruta !

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *